REGULAMIN STRONY

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.trenergolab.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu: + 48 606 889 848,
 2. adres e-mail: konrad.golab@gmail.com.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.trenergolab.pl/.
 2. Usługodawca Konrad Gołąb wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Trener Personalny Konrad Gołąb pod adresem ul. Ostrowska 20, 51-005 Wrocław, NIP: 8952001821, REGON: 382056728, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.
 5. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, w szczególności przygotowanie planu treningowego lub dietetycznego, opieka online oraz trening personalny.
 6. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę Płatną.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne.
 3. Informacje dotyczące Usługi Płatnej znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
 7. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 8. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 9. dostęp do poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Usługi Płatne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.
 2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej:
 3. dokonuje wyboru Usługi Płatnej,
 4. wypełnia Formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
 5. dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.
 6. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 1. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.
 2. Usługodawca realizuje Usługę Płatną:
 3. w postaci indywidualnego planu treningowego lub żywieniowego w terminie tygodnia od momentu ustalenia z Użytkownikiem niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania planu treningowego lub dietetycznego, w szczególności ustalenia oczekiwań Użytkownika co do pożądanych efektów planu treningowego lub dietetycznego,
 4. w postaci gotowego planu treningowego, żywieniowego lub e-booków niezwłocznie po otrzymaniu płatności za zamówienie,
 5. w postaci opieki online lub treningu personalnego zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Użytkownikiem.
 1. Plany treningowe, żywieniowe lub e-booki dostarczane są Użytkownikowi w formie elektronicznej (plik PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. W przypadku gotowych planów treningowych, żywieniowych lub e-booków Usługodawca umożliwia ich pobranie ze strony Portalu internetowego.
 2. Użytkownik podczas składania zamówienia lub na podstawie ankiety przesłanej przez Usługodawcę po otrzymaniu zamówienia, może być zobowiązany do podania informacji dotyczących dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych i innych chorób lub schorzeń, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z planów treningowych lub dietetycznych przygotowanych przez Usługodawcę może nie przynieść zamierzonych efektów ze względu na indywidulane predyspozycje Użytkownika lub niestosowanie się do zaleceń zawartych w planie treningowym lub dietetycznym, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wystąpienie schorzeń lub urazów powstałych w trakcie wykonywania przez Użytkownika planu treningowego.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Użytkownika lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o dolegliwościach Użytkownika oraz o pozostałych przyjmowanych przez Użytkownika płynach i produktach, a także z powodu podania przez Użytkownika niepełnych lub błędnych informacji, o których mowa w ust. 7.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia na Usługi płatne również drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub osobiście u Usługodawcy.

V. Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi Płatne:
 2. w formie przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin),
 3. w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 4. osobiście do rąk Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wskazanych w ust. 1 metod płatności ze względu na charakter Usługi płatnej zamówionej przez Użytkownika.
 6. Usługodawca na wyraźne życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi Płatnej dowodem zakupu.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

IX. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcy na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.